Úvodní strana / VZDĚLÁVÁNÍ / Výcviky, kurzy, workshopy / Supervizní semináře / KASUISTICKÉ A SUPERVIZNÍ SEMINÁŘE Psychoterapeutické kliniky HERMÉS Group Praha

SLUžBY

KASUISTICKÉ A SUPERVIZNÍ SEMINÁŘE Psychoterapeutické kliniky HERMÉS Group Praha

Cyklus kazuistických a supervizních seminářů, které vede pražský psychoterapeut a supervizor prim. MUDr. František Matuška, nabízí všem psychoterapeutům prostor pro reflexi jejich psychoterapeutické praxe a sdílení profesionálních zkušeností mezi zkušenými psychoterapeutickými praktiky i začínajícími psychoterapeuty. Semináře jsou vedeny ve strategickém a/nebo systemickém duchu. 

Tématické zaměření programu

Cyklus: KAZUISTICKÉ A SUPERVIZNÍ SEMINÁŘE Psychoterapeutické kliniky HERMÉS Group Praha je otevřeným vzdělávacím a rozvojovým prostorem pro zkušené psychoterapeuty i s praxí začínající absolventy komplexních psychoterapeutických výcviků či účastníky posledních dvou výcvikových ročníků.

Program nabízí účastníkům setkávání nad klinickými případy formou kontinuálně běžící řady jednotlivých odpoledních seminářů, na nichž budou zúčastnění presentovat a reflektovat vlastní případy z praxe, sdílet společně pohledy na témata vycházející z psychoterapeutické praxe, společně se učit a dále profesionálně rozvíjet pod vedením a s pomocí supervizora.

Semináře jsou vedeny ve strategickém a/nebo systemickém duchu, účastníci mohou s pomocí tohoto programu doplňovat a rozvíjet svůj pohled na teorii a metodiku těchto přístupů k psychoterapeutické praxi s jednotlivci, páry i rodinnými systémy.

Účastnící získají potvrzení o účasti na kazuistickém a supervizním semináři.


Cílová skupina

Základní požadavky na účastníka kazuistického a supervizního semináře


Lektor programu

Cyklus kazuistických a supervizních seminářů odborně garantuje a vede prim. MUDr. František Matuška.


Časový harmonogram

Organizace kazuistických a supervizních seminářů

Každý odpolední seminář bude probíhat v tomto harmonogramu (změna časů pro jednotlivé semináře může být aktualizována dle počtu přihlášených účastníků a bude jim v předstihu konání semináře včas oznámena):

15.00 – 15.15 – registrace účastníků a organizace jejich případů
15.15 – 16.15 – 1. supervizní či prezentační blok
16.30 – 17.30 – 2. supervizní či prezentační blok
17.45 – 18.45 – 3. supervizní či prezentační blok
18.45  19.00 – závěr semináře

Jednotlivé presentační či supervizní bloky budou trvat 60 minut, akce bude úspěšná za předpokladu pečlivé přípravy a profesionální sebekázně všech zúčastněných, důležitá bude zejm.:


Místo konání

Psychoterapeutická klinika HERMÉS Group, Ctiradova 10, Praha 4 - Nusle


Počet účastníků

Program kazuistického a supervizního semináře je dimenzován pro max. 12 účastníků (max. 3 aktivních a max. 9 dalších - reflektujících)

Vzhledem k tomu, že počet aktivních účastníků pro každé setkání bude limitován počtem max. 3 osob, resp. 3 případů, (což je nezbytná podmínka, s jejíž pomocí lze zajistit kvalitní průběh semináře s přiměřeným prostorem pro každého ze zúčastněných během každého semináre), doporučujeme včasné přihlášení (a zaslání zálohy – viz níže), abyste si své místo na konkrétním kazuistickém a supervizním semináři, o který budete mít zájem, zajistili.

K pasivní účasti lze přijmout dalších max. 9 účastníků (tj. účast bez vlastního případu k supervizi, tito účastníci se však budou spolupodílet na reflexích a diskusích k případové práci ostatních). 

V případě vyššího zájmu bude organizátor uvažovat o navýšení frekvence takovýchto setkávání. 


Cena a způsob její úhrady

Presentace případu dobré praxe - účastník, který si připraví a v rámci semináře přednese svoji ucelenou kasuistiku, tj. uzavřený, ke zdárnému konci dovedený, případ, tzv. "příklad dobré praxe", má účast na semínáři zdarma.

Supervize vlastního případu - každý účastník přihlášený k aktivní prezentaci a superviznímu reflektování svého případu/tématu uhradí 1.200 Kč jako cenu za vlastní supervizní blok v rozsahu 60 min. (prostor pro presentaci 1 případu účastníka a supervizní práci s ním) převodem na účet Psychoterapeutické kliniky HERMÉS Group, s.r.o., vedený u FIO Banky pod č.: 2000799800/2010. Po uhrazení této platby bude přihláška zájemce akceptována jako závazná. Účastník si může po předběžné telefonické dohodě se supervizorem úhradou dvounásobku platby rezervovat i 2 (max.) supervizní bloky pro práci se 2 případy v rámci jednoho supervizního semináře.

Presentace vlastního případu k započtení v rámci běžícího výcviku účastníka - každý účastník/frekventant výcviku přihlášený k aktivní prezentaci svého případu s nárokem na započtení případu v rámci plnění výcvikovýc povinností uhradí 1.200 Kč jako cenu za vlastní prezentační blok v rozsahu 60 min. (prostor pro prezentaci 1 případu účastníka) převodem na účet Psychoterapeutické kliniky HERMÉS Group, s.r.o., vedený u FIO Banky pod č.: 2000799800/2010. Po uhrazení této platby bude přihláška zájemce akceptována jako závazná.

Účast na semináři bez vlastního případu k supervizi či prezentaciplatba ve výši 200 Kč za účast na každém jednom supervizním či prezentačním bloku (max. pak 600 Kč za celý seminář) jako cena za účast při prezentacích případů dalších aktivních účastníků kasuistického supervizního workshopu bude uhrazena hotově při zahájení semináře dle počtu k prezentaci přihlášených případů/témat.

Storno podmínky

Přihlášení na seminář

Každý zájemce se může v průběhu roku přihlásit na kterýkoli seminář, a to za následujících podmínek administrace:


Je vypsán nový termín kurzu:

11.11.2020

Adresa: HERMÉS Group, Ctiradova 10, Praha
1.200 Kč
Přihlásit na termín


16.12.2020

Adresa: HERMÉS Group, Ctiradova 10, Praha
1.200 Kč
Přihlásit na termín