Úvodní strana / VZDĚLÁVÁNÍ / Výcviky, kurzy, semináře / Komplexní výcvikové programy / SYSTEMICKÁ SUPERVIZE A KOUČOVÁNÍ 2024

SLUžBY

SYSTEMICKÁ SUPERVIZE A KOUČOVÁNÍ 2024

Výcvikový program "SYSTEMICKÁ SUPERVIZE A KOUČOVÁNÍ pro pomáhající profesionály" je komplexní vzdělávací, tréninkový a supervizní program určený zájemcům, kteří se chtějí profesně rozvíjet a realizovat jako supervizoři a/nebo kouči, a to zejména v oblasti pomáhajících profesí, především v sociálních a zdravotnických službách. Vhodný je též pro vedoucí pracovníky (manažery) institucí, působících v této oblasti.

Tématické zaměření programu

Rozsah a obsah 500 hodinového výcvikového programu odpovídá evropským požadavkům (ANSE) na kvalifikaci supervizora a tedy i předpokládaným požadavkům na práci supervizora působícího v ČR.

Orientační přehled témat výcviku 

1.
Zahájení výcviku, nabídka + očekávání účastníků
Podmínky úspěšné spolupráce v rámci výcvikového procesu
Doladění výcvikového plánu s ohledem na individuální potřeby účastníků
Základní (obecná) východiska pro práci s tématy:
- Systemický přístup – charakteristika, základní filosofická a teoretická východiska
- Supervize a koučování – jejich základní charakteristiky, principy a jejich odlišení od jiných forem profesionální práce s lidmi
Příprava na supervizi / koučování
Etika supervizní a koučovací práce
Osobnostní předpoklady a zdroje pro práci kouče a supervizora
Supervizní / koučovací kontrakt – práce s kontextem, teorie systémů, hierarchie objednávek (Ernst Salamon), dojednávání kontraktu o supervizi a koučování, práce s bezpečím a péče o rámcové podmínky spolupráce na počátku i v průběhu spolupráce
Implementace supervizní a/nebo koučovací podpory do systému organizace – rady, typy, praktická vodítka, úskalí
2.
Individuální supervizní / koučovací rozhovor – práce se supervidovaným / koučovaným, který je současně jediným zadavatelem objednávky
Práce s časem (timemanagement) při vedení a řízení individuálního supervizního / koučovacího rozhovoru
Principy vedení rozhovoru v „na řešení zaměřeném přístupu“ (Solution Focused Approach by Steve de Shazer et al.) + související témata / úvod do teoretického a metodického rámce přístupu
Definice problému, procesu změny, řešení (cíle) a koncepty vztahu supervizor / kouč a supervidovaný / koučovaný (pomoc hledající a pomáhající, spolupracující partneři)
Trénink vyučovaných metod
3.
Individuální supervizní / koučovací rozhovor – práce se supervidovaným / koučovaným, který je současně jediným zadavatelem objednávky
Principy vedení rozhovoru v „na řešení zaměřeném přístupu“ (Solution Focused Approach by Steve de Shazer et al.) + související témata / dokončení teoretického a metodického rámce přístupu
Trénink vyučovaných metod
4.
Individuální supervizní / koučovací rozhovor – práce se supervidovaným / koučovaným, který je současně jediným zadavatelem objednávky
Principy vedení rozhovoru v „zakázkovém modelu“ (Kurt Ludewig a hamburská systemická škola) + související témata / úvod do teoretického a metodického rámce přístupu
Supervize / koučování – nástroj pomoci či nástroj (sociální) kontroly Definice stížnosti, objednávky, zakázky a její realizace a koncepty vztahu supervizor / kouč a supervidovaný / koučovaný (pomoc žádající a pomoc nabízející a realizující, kontrolující (pečující, opatření přijímající) a kontrolovaný)
Trénink vyučovaných metod
5.
Individuální supervizní / koučovací rozhovor – práce se supervidovaným / koučovaným, který je současně jediným zadavatelem objednávky
Principy vedení rozhovoru v „zakázkovém modelu“ (Kurt Ludewig a hamburská systemická škola) + související témata / dokončení teoretického a metodického rámce přístupu
Trénink vyučovaných metod
6.
Individuální koučování – příprava individuálních rozvojových supervizních a/nebo koučovacích projektů účastníků Reflexe, identifikace a podpora zvládání metodických nástrojů jednotlivých účastníků
Podpora při formulování vlastních profesionálních supervizích a/nebo koučovacích nabídek účastníků
Trénink vyučovaných metod
7.
Sebereflexe a reflektování pozice, role a způsobů práce supervizora / kouče v systému a procesu supervize / koučování
Práce s předpoklady: Analýza způsobů myšlení a práce s předpoklady supervizora / kouče
Reflektování průběhu a hodnocení výsledků supervize / koučo
Trénink vyučovaných metod
8.
Skupinová supervize / koučování – kontext práce se supervidovaným(i) a/nebo koučovaným(i), kdy zadavatelem objednávky je někdo třetí
Specifika systemické práce se skupinou (supervize ve skupině, skupinová supervize) – formy a způsoby organizace (vedení a řízení) skupinové práce, práce s modely, práce s konceptem skupinové dynamiky, vztah supervizor / kouč a skupiny, pozice supervizora ve skupině
Konstruktivistický koncept (pojetí) skupiny a z něho plynoucí vodítka pro praxi
Práce s časem (timemanagement) při vedení a řízení skupinového supervizního / koučovacího rozhovoru
Skupinová pravidla podporující supervizní / koučovací proces a etická specifika při práci ve skupině
Práce se supervizorovi svěřenou mocí a doprovázení a řízení skupinového supervizního procesu
Trénink vyučovaných metod
9.
Specifika systemické práce s týmem (supervize / koučování týmu)
Konstruktivistický koncept (pojetí) týmu a z něho plynoucí vodítka pro praxi
Zásady týmové spolupráce – sociálně konstrukcionistické pojetí Práce s časem (timemanagement) při vedení a řízení týmového supervizního / koučovacího rozhovoru
Pravidla pro práci v týmu podporující supervizní / koučovací proces a etická specifika týmové spolupráce
Trénink vyučovaných metod
10.
Specifika supervize / koučování v kontextu sociální práce
Supervize praxí (případů) účastníků ve výcvikové skupině + postupné rozšiřování a upevňování (kotvení) teoretických a metodických principů supervizní a koučovací praxe prostřednictvím diskusí reflektujících praktický materiál (kasuistiky, videozáznamy konzultací účastníků apod.)
11.
Specifika supervize / koučování v kontextu zdravotnictví a ošetřovatelství
Supervize praxí (případů) účastníků ve výcvikové skupině + postupné rozšiřování a upevňování (kotvení) teoretických a metodických principů supervizní a koučovací praxe prostřednictvím diskusí reflektujících praktický materiál (kasuistiky, videozáznamy konzultací účastníků apod.)
12.
Specifika supervize / koučování v kontextu školství a vzdělávání dospělých
Supervize praxí (případů) účastníků ve výcvikové skupině + postupné rozšiřování a upevňování (kotvení) teoretických a metodických principů supervizní a koučovací praxe prostřednictvím diskusí reflektujících praktický materiál (kasuistiky, videozáznamy konzultací účastníků apod.)
13.
Specifika supervize / koučování v kontextu vedení a řízení lidí (kontext managementu) v neziskovém sektoru
Supervize praxí (případů) účastníků ve výcvikové skupině + postupné rozšiřování a upevňování (kotvení) teoretických a metodických principů supervizní a koučovací praxe prostřednictvím diskusí reflektujících praktický materiál (kasuistiky, videozáznamy konzultací účastníků apod.)
14.
Specifika supervize / koučování v kontextu vedení a řízení lidí (kontext managementu) v ziskovém sektoru
Supervize praxí (případů) účastníků ve výcvikové skupině + postupné rozšiřování a upevňování (kotvení) teoretických a metodických principů supervizní a koučovací praxe prostřednictvím diskusí reflektujících praktický materiál (kasuistiky, videozáznamy konzultací účastníků apod.)
15.
Presentace a obhajoby závěrečných prací
Závěrečné hodnocení výcviku
Předání certifikátů absolventům výcviku
Zakončení výcviku

Odborná garance

MUDr. František MATUŠKA je absolventem komplexního psychoterapeutického výcviku v ericksonovském přístupu (Institut Miltona H. Ericksona v Brně, PhDr. Juraj Barbarič, 1996-1999), rozvíjí teoretické základy tohoto přístupu i psychoterapeutickou a hypnoterapeutickou praxi vedenou v rámci soukromé Psychoterapeutické kliniky HERMÉS Group v Praze, jejímž je zakladatelem.

Působil řadu let jako lektor (a nadále pracuje jako supervizor) výcviku v systemickém přístupu Umění terapie (ISZ-MC Praha a G-I Praha). Systemický přístup k psychoterapii, koučování a supervizi představuje vedle strategických přístupů druhý klíčový zdroj jeho klinické praxe i vzdělávacích aktivit. 

Byl spoluzakladatelem Institutu pro koučování a supervizi a vedl pod jeho hlavičkou výcvik Systemická supervize a koučování (I-KOS Praha). I nadále realizuje tento komplexní výcvikový program pro supervizory a kouče z oblasti pomáhajících profesí, t. č. pod záštitou Vzdělávacího a tréninkového institutu HERMÉS Praha, kde organizuje, lektoruje a superviduje řadu dalších vzdělávacích a tréninkových programů určených pomáhajícím profesionálům.

Kromě výše uvedeného ericksonovského výcviku absolvoval sebezkušenostní trénink a teoretické i supervizní vzdělávání ve skupinové psychoanalytické psychoterapii (ČSPAP Praha, PhDr. Michael Šebek, PhDr. Luděk Vrba a PhDr. Marie Hošková, 1993-1998), výcvik v systemické terapii (ISZ Praha, PhDr.Vratislav Strnad a Mgr. Zdeněk Macek, 1998-1999), výcvik v systemické supervizi a koučování (ISZ Praha, PhDr.Vratislav Strnad, 2001-2002) a řadu dalších kurzů, workshopů a seminářů (čeští lektoři: PhDr. Jiří Zíka, PhDr. Marie Pečená, PhDr. Hana Junová, PhDr. Hana Vyhnálková aj., zahraniční lektoři: Ernst Salamon, Imelda McCarthy, Harlene Anderson, Ferdinand Wolf, Steve de Shazer, Insoo Kim Berg, Scott D. Miller aj.)


Lektor programu

Lektorem výcviku je MUDr. František Matuška.

Supervizoři výcviku, u nichž mohou frekventanti absolvovat potřebné penzum individuálních supervizních konzultací, jsou uvedeni v Seznamu supervizorů výcviku Systemická supervize a koučování.


 

Rozsah programu

Program nabízí v souhrnu 500 hodin vzdělávání, tréninku supervizích a koučovacích dovedností a supervize vlastní supervizní a/nebo koučovací praxe.

Výcvik zahrnuje


Výukový program je rozložen do 15 dvoudenních či třídenních setkání, během nichž je realizováno 260 hodin přímé výuky a tréninku + 60 hodin skupinové supervize + 20 hodin presentací a obhajob závěrečných prací účastníků, a 10 h individuálních supervizí, tj. celkem 350 hodin odvedených lektory a supervizory Institutu S&K HERMÉS Praha.

V mezidobích mezi jednotlivými výcvikovými setkáními plní účastník další výcvikové povinnosti (a pro ně vymezené časové penzum), tj. vede svoji supervizní a/nebo koučovací praxi (min. 50 hodin) pod supervizí ve výcviku, účastní se práce své peer intervizní skupiny (5 šestihodinových setkání, v součtu 30 hodin) a studuje literaturu a další doporučené zdroje a plní na mezidobí zadané úkoly (70 hodin), celkem absolvuje dalších 150 hodin systematizovaného vzdělávání, tréninku a supervize.


 

Úroveň dosažených znalostí a dovedností jednotlivých účastníků bude v průběhu výcviku reflektována a společně hodnocena tak, aby účastník průběžně dosahoval těchto výsledků:

 

 

Časový harmonogram

Termíny setkání pro 1. ročník     

  1. setkání:17. - 18. června 2024
  2. setkání: 22. - 23. července 2024
  3. setkání: 7. - 8. října 2024
  4. setkání: 11. - 12. listopadu 2024
  5. setkání: 16. - 17. prosince 2024
  6. a další setkání rok 2025                                                                             
Harmonogram jednotlivých výcvikových setkání

Dvoudenní výcvikové setkání zahrnuje 20 výukových hodin vzdělávání a tréninku

1. den: 10.00 – 17:30 h (hodinová polední pauza)

2. den: 9:00 - 16:30 h (hodinová polední pauza)

 


Místo konání

Dvoudenní výcviková setkání probíhají v Praze ve Vzdělávacím a tréninkovém institutu HERMÉS Paha.

 


Počet účastníků

Výcvikový program je dimenzován na práci 12 - 15 účastníků, max. počet účastníků v jednom výcvikovém běhu je 18 osob.


 

Přínos programu

Frekventanti získají ucelený přehled o teorii a metodice systemické supervize a koučování jakožto účinných formách vedení a (do)provázení (podporování, pomáhání) jednotlivců, pracovních týmů i organizací. V tréninku si osvojí praktické dovednosti nezbytné pro úspěšné vedení konzultací a v sebezkušenostním procesu se sami přesvědčí o účinnosti a užitečnosti těchto způsobů profesionální práce. Součástí výcviku je též samostatná práce s teoretickými zdroji (práce na zadaných úkolech, studium odborné literatury) a průběžné dokumentování vlastního praktikování prostřednictvím videozáznamů frekventanty vedených supervizních konzultací a manažerských či koučovacích rozhovorů.

Cílem programu je vybavit frekventanty pro samostatnou práci supervizorů, koučů a manažerů (vedoucích pracovníků) schopných nabízet své profesionální služby jednotlivcům i organizacím v místech svého působení a pokrýt tak narůstající poptávku po těchto službách. Současně výcvik nabízí aktivní podporu účastníkům při zahájení a rozvoji jejich vlastních supervizích a koučovacích praxí.


Požadavky na účastníky

Podmínky pro zařazení zájemce do výcvikového programu

Základní požadavky, na základě kterých je posuzován uchažeč, jsou

Vedoucí lektor výcviku si dále vyhrazuje možnost navrhnout zájemci osobní motivační pohovor.


Podmínky absolutoria programu


 

Přerušení výcviku

Při přerušení účasti ve vzdělávacím, tréninkovém a supervizním programu z důvodů na straně frekventanta se tomuto peníze do výcviku vložené nevracejí, účastník může (nejpozději) do 1 roku nastoupit do dalšího běhu výcviku; výcvik lze během studia přerušit pouze jednou.


Cena a způsob její úhrady

Za výcviková setkání zahrnující výuku lektorů a skupinovou supervizi 93.500 Kč /2 roky (340 h), tj. 275 Kč / 1 hodinu výcviku (tato cena nezahrnuje náklady účastníka spojené s cestou a pobytem na setkání).

Platba za výcvik bude rozdělena do 2 dílčích splátek (za 1. ročník = 22 dní výcviku 60.500 Kč a za 2. ročník = 12 dní výcviku 33.000 Kč), na vyžádání účastníka lze realizovat úhradu v individuálně dojednané splátkové podobě s příplatkem (cenovým navýšením) za administraci individuálního splátkového kalendáře ve výši 500 Kč).

Individuální supervize (celkem 10 hodin) hradí účastník samostatně v cenách sjednaných přímo s jednotlivými supervizory (1.000 Kč  - 2.000 Kč/ 1 supervizní hodinu).

Intervizní peer setkání – účastník si hradí pouze náklady spojené s realizací setkání se členy intervizní skupiny. Podrobnosti týkající se plateb budou uvedeny ve Smlouvě o výcviku.

Náklady na pobyt během výcvikových setkáních a výcvikových soustředěních taktéž nejsou zahrnuty v ceně výcviku a jsou hrazeny účastníkem nad rámec této ceny.


Je vypsán nový termín kurzu:

17. - 18. 6.2024

Adresa: Hermes Group Praha, Ctiradova 10 Praha 4 - Nusle
93.500Kč/dva roky
Přihlásit na termín