Úvodní strana / VZDĚLÁVÁNÍ / Výcviky, kurzy, semináře / Komplexní výcvikové programy / HERMÉS SOLUTIONS TRAINING 2024

SLUžBY

HERMÉS SOLUTIONS TRAINING 2024

Komplexní pětiletý psychoterapeutický výcvik

STRATEGICKÁ A SYSTEMICKÁ KOOPERAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ PSYCHOTERAPIE A HYPNOTERAPIE 

OD MILTONA H. ERICKSONA K SYSTEMICKÝM NA ŘEŠENÍ A KOOPERACI ZAMĚŘENÝM PŘÍSTUPŮM

Akreditace programu

Komplexní pětiletý psychoterapeutický výcvik je certifikován Českou asociací pro psychoterapii (ČAP).

Současně je výcvik schválen komisí IPVZ jako vzdělávací psychoterapeutický program pro oblast zdravotnictví.

Výcvikový program zahrnuje 200 hodin teorie, 450 hodin tréninku metod a sebezkušenosti, 150 hodin supervize ve skupině a min. 10 hodin individuální supervize, v souhrnu tedy 810 výcvikových hodin.


Tématické zaměření programu

Výcvikový program je komplexní odbornou školou


Cílová skupina

Program je určen všem zájemcům o vzdělání a trénink ve strategické a systemické kooperační a komunikační hypnotické a nehypnotické psychoterapii z řad pomáhajících profesionálů či jiných profesionálů, kteří pracují s lidskými zdroji, ale též studentům, připravujícím se na pomáhající profesi (studenti medicíny, psychologie, sociální práce, pedagogiky aj.).

Do výcvikového programu však budou přednostně přijímáni zájemci s ukončeným vysokoškolským vzděláním souvisejícím s psychoterapeutickou profesí, dále ti, kteří již s klienty pracují.

Výhodou (nikoli podmínkou) je znalost anglického nebo jiného cizího jazyka, umožňující zpracovávat zdroje v těchto jazycích dostupné.

Minimální věk uchazeče o účast ve výcvikovém programu je stanoven na 23 let.


Odborná garance

MUDr. František MATUŠKA je absolventem výcviku v ericksonovském přístupu (Institut Miltona H. Ericksona v Brně, PhDr. Juraj Barbarič, 1996-1999), rozvíjí teoretické základy tohoto přístupu i psychoterapeutickou a hypnoterapeutickou praxi vedenou v rámci soukromé Psychoterapeutické kliniky HERMÉS Group v Praze, jejímž je zakladatelem.

Působil řadu let jako lektor (a nadále pracuje jako supervizor) výcviku v systemickém přístupu Umění terapie (ISZ-MC Praha a G-I Praha). Systemický přístup k psychoterapii, koučování a supervizi představuje vedle strategických přístupů druhý klíčový zdroj jeho klinické praxe i vzdělávacích aktivit. 

Byl spoluzakladatelem Institutu pro koučování a supervizi a vedl pod jeho hlavičkou výcvik Systemická supervize a koučování (I-KOS Praha). I nadále realizuje tento komplexní výcvikový program pro supervizory a kouče z oblasti pomáhajících profesí, t. č. pod záštitou Vzdělávacího a tréninkového institutu HERMÉS Praha, kde organizuje, lektoruje a superviduje řadu dalších vzdělávacích a tréninkových programů určených pomáhajícím profesionálům.

Kromě výše uvedeného ericksonovského výcviku absolvoval sebezkušenostní trénink a teoretické i supervizní vzdělávání ve skupinové psychoanalytické psychoterapii (ČSPAP Praha, PhDr. Michael Šebek, PhDr. Luděk Vrba a PhDr. Marie Hošková, 1993-1998), výcvik v systemické terapii (ISZ Praha, PhDr.Vratislav Strnad a Mgr. Zdeněk Macek, 1998-1999), výcvik v systemické supervizi a koučování (ISZ Praha, PhDr.Vratislav Strnad, 2001-2002) a řadu dalších kurzů, workshopů a seminářů (čeští lektoři: PhDr. Jiří Zíka, PhDr. Marie Pečená, PhDr. Hana Junová, PhDr. Hana Vyhnálková aj., zahraniční lektoři: Ernst Salamon, Imelda McCarthy, Harlene Anderson, Ferdinand Wolf, Steve de Shazer, Insoo Kim Berg, Scott D. Miller aj.)


Lektor programu

Hlavní lektor výcviku a vedoucí lektorského týmu

Lektoři výcviku

Hostující (externí) lektoři a supervizoři výcviku

Tak, jako tomu bylo i v předchozích výcvikových bězích výcviku, máme i do budoucna dojednanou lektorskou spolupráci hostů z řad našich odborníků na komunikační strategické a systemické přístupy v psychoterapii, např.:

 

Supervizoři výcviku - metodická supervize práce a praxe frekventantů

  • MUDr. František Matuška 
  • MUDr. Olga Kunertová
Externí supervizoři - individuální supervize frekventantů

Poznámky k seznamům supervizorů

Seznam externích supervizorů zahrnuje odkazy na odbornou komunitou uznávané veřejné seznamy supervizorů s tím, že frekventanti dostávají doporučení vybrat si, dojednat a kontraktovat svého supervizora s ohledem na jeho zaměření (preferovaný přístup), ale též s ohledem na praktickou dostupnost dle místa působení frekventanta.Časový harmonogramTermíny setkání pro 1. ročník:

1. setkání: 20. - 22. června 2024

2. setkání: 22. - 24. srpna 2024 - konference

3. setkání: 3. - 5. října 2024

4. setkání: 14. - 16. listopadu 2024

5. setkání: leden 2025

6. setkání: únor 2025

7. setkání: duben 2025

8. setkání: červen 2025


Harmonogram jednotlivých výcvikových setkání

Třídenní výcvikové setkání zahrnuje 25 výukových hodin vzdělávání a tréninku

1. den: čtvrtek 10.00 – 17.30 h (hodinová pauza na oběd)

2. den: pátek 9:00 - 17:30 h (hodinová pauza na oběd)

3. den: sobota 9.00 - 15.30 h (hodinová pauza na oběd)

Letní výcviková konference zahrnuje 30 výukových hodin vzdělávání a tréninku realizovaných ve třech dnech.


 

Místo konání

Všechna výcviková setkání probíhají v Praze na Psychoterapeutické klinice HERMÉS Group.

Letní výcvikové konference probíhají v mimopražských lokalitách (v posledních letech např. v hotelu Mánes ve Svratce, na Váňově statku u Pelhřimova, v Konferenčním hotelu Luna v Koutech u Pelhřimova či v konferenčním hotelu Na Vývoji ve Vlašimi).


 

Počet účastníků

Výcvikový program je dimenzován na práci 12 - 15 účastníků, max. počet účastníků v jednom výcvikovém běhu je 16 osob.


Přínos programu

Cílem programu je poskytnout účastníkům výcviku ucelené vzdělání a trénink ve strategické a systemické kooperační a komunikační psychoterapii a hypnoterapii vycházející z práce Miltona H. Ericksona a jeho spolupracovníků a pokračovatelů a postmoderních systemických konstruktivistických přístupů k člověku, jeho trápení i možnostem řešení/terapie.

Základy obecné psychoterapie jsou tedy ve výcviku dále rozvíjeny teorií, metodikou strategických a systemických přístupů a tréninkem v hypnotických i nehypnotických komunikačních dovednostech. Výcvik rozšiřuje zkušenosti a dovednosti terapeutické komunikace, učí frekventanty kooperativním postupům, vč. práce s transovými stavy a aktivací zdrojů a možností člověka. 


 

Požadavky na účastníky

Přijímací řízení

Zájemci zasílají na uveřejněný kontakt svůj profesní životopis (curriculum vitae) a motivační dopis, zahrnující konkrétní představu zájemce o osobních možnostech, plánech a cílech souvisejících s absolvováním vzdělávacího programu. Po osobním rozhovoru vedoucí lektor a odborný garant výcviku vyhodnotí vhodnost uchazeče a rozhodne o přijetí (vedle výše vyjmenovaných předpokladů záleží i na osobnostních a motivačních kvalitách uchazečů). V případě nejasností má uchazeč možnost absolvovat doplňkový pohovor s druhým z lektorů výcviku.

O výsledku přijímacího řízení je uchazeč zpraven telefonicky či písemně (dopis či e-mail) do čtrnácti dnů od uzavření přijímacího řízení, přijatí zájemci jsou následně pozváni na první výcvikové setkání.

Presence a řešení případné absence 

Pro úspěšné ukončení výcviku je povinná alespoň 80% účast na výcvikových seminářích a výcvikových soustředěních (v souhrnu) během každého ročníku výcviku. Případnou absenci ve výcviku (v rozsahu max. 20% celkové dotace výcviku) si účastník doplní vždy v mezidobí před dalším výcvikovým setkáním zkrácenou formou placeného individuálního doučování lektorem (1.500 Kč/hodinu).

Na všech seminářích a soustředěních je požadován aktivní přístup: aktivní účast v teoretických diskusích, plnění svěřených ko-lektorských úloh (presentace referátů či vedení tematických workshopů), spolupráce při tréninku a rozvoji sebezkušenosti i při skupinových supervizích, aktivní práce v mezidobích (studium doporučené literatury a studijních textů, plnění zadaných úkolů na mezidobí, praktikování, které je zdrojem kasuistických příspěvků, které jsou zpracovávány buď ve výukové či v supervizní části výcviku).

Kolokviální hodnocení v polovině výcviku

Cílem kolokviálního hodnocení je poskytnout účastníkům zhruba v polovině výcviku zpětnou vazbu k jejich dosavadní práci ve výcviku, zhodnotit dosavadní studium a dát případná doporučení, jak tvůrčím způsobem ve studiu pokračovat. Toto hodnocení provádí vedoucí lektor ve spolupráci s ostatními lektory výcviku formou individuálního pohovoru s frekventantem přibližně v polovině kurzu. Na základě hodnocení se lektorský tým rozhodne, zda účastníkovi umožní pokračovat ve výcvikovém programu bez zvláštních podmínek a doporučení či zda mu bude další účast podmíněna doplněním nedostatků či zda bude studium přerušeno či ukončeno pro závažné nedostatky.

Presentace a obhajoba závěrečné práce

V rámci závěrečného výcvikového setkání po splnění všech výcvikových povinností (dostatečná účast na výcvikových setkáních, zpracované průběžné úkoly plynoucí z výcvikového programu, dostatečná zdokumentovaná praxe) předkládá zájemce o řádné ukončení výcvikového programu k závěrečné obhajobě vypracovanou komentovanou případovou studii (komentovanou kasuistiku) dokládající jeho vlastní během výcviku realizovanou a supervidovanou psychoterapeutickou práci (požadavky na vypracování závěrečné práce budou v rámci výcviku opakovaně zveřejněny a projednávány).

K závěrečné presentaci a obhajobě komentované kasuistiky se může účastník přihlásit též později, nejpozději však do dvou let po ukončení výcviku.

Závěrečné hodnocení vedoucím lektorem a lektorským týmem vychází jak z předložené závěrečné práce, tak též z průběžných hodnocení kvality práce frekventanta. Hodnocení zahrnuje teoretický rozhled i praktické dovednosti účastníka. Na základě závěrečného hodnocení posoudí školitelé vhodnost udělení potvrzení (certifikát) o plném absolvování výcvikového programu a v případě směrování účastníka do oblasti zdravotnictví i doporučení ke zkoušce z funkční specializace v systematické psychoterapii.

Kriteria pro hodnocení práce účastníka

Naplnění formálních kriterií pro absolvování výcviku

Naplnění kvalitativních kriterií pro absolvování výcviku


Cena a způsob její úhrady

Celková cena celého výcviku činí 220.000 Kč za 800 hodin (+ úhrada 10 hodin individuálních supervizních konzultací v obvyklých cenách jednotlivých frekventantem vybraných supervizorů). Výsledná cena bude závislá od průběžně se měnící míry inflace, která může vést k přiměřeným cenových změnám v jednotlivých letech výcviku.

Roční platba účastníka určená k úhradě práce lektora a supervizora výcviku, hostujících lektorů a organizačních a provozních nákladů s výcvikem spojených činí pro 1. ročník 55.000 Kč / 200 výukových hodin. Tato platba je splatná po podpisu smlouvy o výcviku nejpozději do zahájení 1. výcvikového setkání, a to jednorázově nebo ve dvou splátkách během roku (v termínech dle smluvního ujednání).

V uvedené celkové ceně není započtena platba za 10 hodin individuálních supervizních konzultací, které si každý z účastníků dojednává přímo s konkrétními, pro výcvik nominovanými, supervizory. Orientační cenové rozmezí 1 hodiny individuální supervize je 1.500 – 2.000 Kč.

Náklady na pobyt během výcvikových setkáních a výcvikových soustředěních taktéž nejsou zahrnuty v ceně výcviku a jsou hrazeny účastníkem nad rámec této ceny.


 

Je vypsán nový termín kurzu:

20.-22.6.2024

Adresa: PST klinika HERMÉS Praha, Ctiradova 10, Praha 4 - Nusle
55.000Kč/1 ročník
Přihlásit na termín