Úvodní strana / VZDĚLÁVÁNÍ / Výcviky, kurzy, workshopy / Supervizní semináře / KASUISTICKÝ A SUPERVIZNÍ SEMINÁŘ Psychoterapeutické kliniky HERMÉS Group Praha

SLUžBY

KASUISTICKÝ A SUPERVIZNÍ SEMINÁŘ Psychoterapeutické kliniky HERMÉS Group Praha

S ohledem na současnou situaci plánujeme tato setkání uskutečnit ON LINE formou.

Věříme, že i touto formou napomůžeme rozvoji vašich praxí, řešení vašich případů, společnému setkávání pomáhajících profesionálů za současného přispění k řešení složité epidemické situace. 

Cyklus kazuistických a supervizních seminářů, které vede pražský psychoterapeut a supervizor prim. MUDr. František Matuška, nabízí všem psychoterapeutům prostor pro reflexi jejich psychoterapeutické praxe a sdílení profesionálních zkušeností mezi zkušenými psychoterapeutickými praktiky i začínajícími psychoterapeuty. Semináře jsou vedeny ve strategickém a/nebo systemickém duchu. 

Tématické zaměření programu

Cyklus: KAZUISTICKÉ A SUPERVIZNÍ SEMINÁŘE Psychoterapeutické kliniky HERMÉS Group Praha je otevřeným vzdělávacím a rozvojovým prostorem pro zkušené psychoterapeuty i s praxí začínající absolventy komplexních psychoterapeutických výcviků či účastníky posledních dvou výcvikových ročníků.

Program nabízí účastníkům setkávání nad klinickými případy formou kontinuálně běžící řady jednotlivých odpoledních seminářů, na nichž budou zúčastnění presentovat a reflektovat vlastní případy z praxe, sdílet společně pohledy na témata vycházející z psychoterapeutické praxe, společně se učit a dále profesionálně rozvíjet pod vedením a s pomocí supervizora.

Semináře jsou vedeny ve strategickém a/nebo systemickém duchu, účastníci mohou s pomocí tohoto programu doplňovat a rozvíjet svůj pohled na teorii a metodiku těchto přístupů k psychoterapeutické praxi s jednotlivci, páry i rodinnými systémy.

Účastnící získají potvrzení o účasti na kazuistickém a supervizním semináři.


Cílová skupina

Základní požadavky na účastníka kazuistického a supervizního semináře


Lektor programu

Cyklus kazuistických a supervizních seminářů odborně garantuje a vede prim. MUDr. František Matuška.


Časový harmonogram

Organizace kazuistických a supervizních seminářů

Každý odpolední seminář bude probíhat v tomto harmonogramu (změna časů pro jednotlivé semináře může být aktualizována dle počtu přihlášených účastníků a bude jim v předstihu konání semináře včas oznámena):

16.00 – 16.15 – registrace účastníků a organizace jejich případů

16.15 – 17.15 – 1. supervizní či prezentační blok
17.30 – 18.30 – 2. supervizní či prezentační blok
18.45 – 19.45 – 3. supervizní či prezentační blok

19.45 - 20.00 - společná reflexe a závěr semináře

Jednotlivé presentační či supervizní bloky budou trvat 60 minut, akce bude úspěšná za předpokladu pečlivé přípravy a profesionální sebekázně všech zúčastněných, důležitá bude zejm.:


Místo konání

Aktuálně jsou semináře převedeny do ON LINE formy.

Informace o způsobu kontaktu budou zaslány přihlášeným účastníkům.


Počet účastníků

Program kazuistického a supervizního semináře je dimenzován pro max. 18 účastníků (max. 2 aktivních a max. 16 dalších - reflektujících)

Vzhledem k tomu, že počet aktivních účastníků pro každé setkání bude limitován počtem max. 2 -3 osob, resp. 2 - 3 případů, (což je nezbytná podmínka, s jejíž pomocí lze zajistit kvalitní průběh semináře s přiměřeným prostorem pro každého ze zúčastněných během každého semináre), doporučujeme včasné přihlášení (a zaslání zálohy – viz níže), abyste si své místo na konkrétním kazuistickém a supervizním semináři, o který budete mít zájem, zajistili.

K pasivní účasti lze přijmout dalších max. 16 účastníků (tj. účast bez vlastního případu k supervizi, tito účastníci se však budou spolupodílet na reflexích a diskusích k případové práci ostatních). 

V případě vyššího zájmu bude organizátor uvažovat o navýšení frekvence takovýchto setkávání. 


Cena a způsob její úhrady

Supervize vlastního případu - každý účastník přihlášený k aktivní prezentaci a superviznímu reflektování svého případu/tématu uhradí 1.200 Kč jako cenu za vlastní supervizní blok v rozsahu 60 min. (prostor pro presentaci 1 případu účastníka a supervizní práci s ním) převodem na účet Psychoterapeutické kliniky HERMÉS Group, s.r.o., vedený u FIO Banky pod č.: 2000799800/2010. Po uhrazení této platby bude přihláška zájemce akceptována jako závazná. 

Presentace vlastního případu k započtení v rámci běžícího výcviku účastníka - každý účastník/frekventant výcviku přihlášený k aktivní prezentaci svého případu s nárokem na započtení případu v rámci plnění výcvikovýc povinností uhradí 1.200 Kč jako cenu za vlastní prezentační blok v rozsahu 60 min. (prostor pro prezentaci 1 případu účastníka) převodem na účet Psychoterapeutické kliniky HERMÉS Group, s.r.o., vedený u FIO Banky pod č.: 2000799800/2010. Po uhrazení této platby bude přihláška zájemce akceptována jako závazná.

Účast na semináři bez vlastního případu k supervizi či prezentaciplatba ve výši 500 Kč jako cena za účast při prezentacích případů dalších aktivních účastníků kasuistického a supervizního workshopu bude uhrazena převodem na účet Psychoterapeutické kliniky HERMÉS Group, s.r.o., vedený u FIO Banky pod č.: 2000799800/2010. Po uhrazení této platby bude přihláška zájemce akceptována jako závazná.

Storno podmínky

Přihlášení na seminář

Každý zájemce se může v průběhu roku přihlásit na kterýkoli seminář, a to za následujících podmínek administrace:


Je vypsán nový termín kurzu:

13.10.2021

Adresa: V&T Institut HERMÉS Praha, Ctiradova 10, Praha 4 - Nusle

Přihlásit na termín


15.12.2021

Adresa: V&T Institut HERMÉS Praha, Ctiradova 10, Praha 4 - Nusle

Přihlásit na termín