Úvodní strana / VZDĚLÁVÁNÍ / Výcviky, kurzy, workshopy / Supervizní semináře / SUPERVIZNÍ SEMINÁŘE Psychoterapeutické kliniky HERMÉS Group Praha

SLUžBY

SUPERVIZNÍ SEMINÁŘE Psychoterapeutické kliniky HERMÉS Group Praha

Cyklus supervizních seminářů, které vede pražský psychoterapeut a supervizor prim. MUDr. František Matuška, nabízí všem psychoterapeutům prostor pro reflexi jejich psychoterapeutické praxe a sdílení profesionálních zkušeností mezi zkušenými psychoterapeutickými praktiky i začínajícími psychoterapeuty. Semináře jsou vedeny ve strategickém a/nebo systemickém duchu. 

Tématické zaměření programu

Cyklus: SUPERVIZNÍ SEMINÁŘE Psychoterapeutické kliniky HERMÉS Group Praha je otevřeným vzdělávacím a rozvojovým prostorem pro zkušené psychoterapeuty i s praxí začínající absolventy komplexních psychoterapeutických výcviků či účastníky posledních dvou výcvikových ročníků.

Program nabízí účastníkům setkávání nad klinickými případy formou kontinuálně běžící řady jednotlivých jednodenních supervizních seminářů, na nichž budou zúčastnění presentovat a reflektovat vlastní případy z praxe, sdílet společně pohledy na témata vycházející z psychoterapeutické praxe, společně se učit a dále profesionálně rozvíjet pod vedením a s pomocí supervizora.

Semináře jsou vedeny ve strategickém a/nebo systemickém duchu, účastníci mohou s pomocí tohoto programu doplňovat a rozvíjet svůj pohled na teorii a metodiku těchto přístupů kpsychoterapeutické praxi s jednotlivci, páry i rodinnými systémy.

Účastnící získají potvrzení o účasti na supervizním semináři.


Cílová skupina

Základní požadavky na účastníka supervizního semináře


Lektor programu

Cyklus supervizních seminářů povede prim. MUDr. František Matuška.


Časový harmonogram

Termíny supervizních seminářů a jejich organizace pro rok 2016

Termíny seminářů Termíny uzávěrek přihlášek a plateb
29. března 2017 8. března 2017
28. června 2017 7. června 2017
20. září 2017 30. srpna 2017
20. prosince 2017 29. listopadu 2017

Každý jednodenní seminář bude organizíván v tomto harmonogramu:

09.00 – 09.30 – registrace účastníků a organizace jejich případů
09.30 – 10.45 – 1. supervizní blok
11.00 – 12.15 – 2. supervizní blok
12.15 – 13.00 – polední pauza (společný oběd)
13.00 – 14.15 – 3. supervizní blok
14.30 – 15.45 – 4. supervizní blok
16.00 – 17.15 – 5. supervizní blok
17.30 – 18.45 – 6. supervizní blok
19.00 – závěr supervizního dne

Jednotlivé supervizní bloky budou trvat 75 minut, akce bude úspěšná za předpokladu pečlivé přípravy a profesionální sebekázně všech zúčastněných, důležitá bude zejm.:

Oběd bude organizován jako společný, z časových důvodů formou společné objednávky do místa konání donesené pizzy a/nebo „číny“ (nepovinné).


Místo konání

Psychoterapeutická klinika HERMÉS Group, Dykova 31, Praha 10


Počet účastníků

Program supervizního semináře je dimenzován pro max. 12 účastníků (max. 6 aktivních a max. 6 dalších - reflektujících)

Vzhledem k tomu, že počet aktivních účastníků pro každé supervizní setkání bude limitován počtem max. 6 osob (což je nezbytná podmínka, s jejíž pomocí lze zajistit kvalitní průběh supervize s přiměřeným prostorem pro každého ze zúčastněných během každého supervizního dne), doporučujeme včasné přihlášení (a zaslání zálohy – viz níže), abyste si své místo na konkrétním supervizním semináři, o který budete mít zájem, zajistili.

K pasivní účasti lze přijmout dalších max. 6 účastníků (tj. účast bez vlastního případu k supervizi, tito účastníci se však budou spolupodílet na reflexích k případové práci ostatních). 

V případě vyššího zájmu bude organizátor uvažovat o navýšení frekvence takovýchto supervizních setkávání, a tím i o rozšíření možností společného supervizního setkávání. 


Cena a způsob její úhrady

Supervize vlastního případu - každý účastník přihlášený k aktivní presentaci a superviznímu reflektování svého případu/tématu uhradí 1.000 Kč jako cenu za vlastní supervizní blok v rozsahu 75 min. (prostor pro presentaci 1 případu účastníka a supervizní práci s ním) převodem na účet Psychoterapeutické kliniky HERMÉS Group, s.r.o., vedený u FIO Banky pod č.: 2000799800/2010. Po uhrazení této platby bude přihláška zájemce akceptována jako závazná. Účastník si může po předběžné telefonické dohodě se supervizorem úhradou dvounásobku platby reservovat i 2 (max.) supervizní bloky pro práci se 2 případy v rámci jednoho supervizního semináře.

Účast na semináři bez vlastního případu k supervizi - platba ve výši 200 Kč za účast na každém jednom supervizním bloku (max. pak 1.000 Kč za celý seminář) jako cena za účast při presentacích případů dalších aktivních účastníků supervizního workshopu bude uhrazena hotově při zahájení semináře dle počtu k presentaci přihlášených případů/témat.

Storno podmínky

Přihlášení na seminář

Každý zájemce se může v průběhu roku přihlásit na kterýkoli seminář, a to za následujících podmínek administrace:


Je vypsán nový termín kurzu:

20.12.2017

Adresa: HERMÉS Group, Dykova 31, Praha
Cena: 1.000 Kč / 10 vyuč. hodin
Přihlásit na termín