Úvodní strana / VZDĚLÁVÁNÍ / Výcviky, kurzy, semináře / Tématické kurzy / HERO´S JOURNEY - CESTA HRDINY

SLUžBY

HERO´S JOURNEY - CESTA HRDINY

www.herosjourney.cz/kurz

48 hodin výcviku (vzdělávání, tréninku a sebezkušenosti) v jedinečném přístupu k pojetí změny v životě člověka vystavěném na metafoře Cesty hrdiny. Způsob myšlení a práce je primárně zpracován pro pomáhající kontexty, tj. psychoterapii, poradenství, koučink, mentoring a pedagogiku. Účastníci si osvojí základní teoretický rámec a metodiku práce s metaforou, absolvují praktické nácviky technik. Účinnost postupu si vyzkouší prostřednictvím vlastních zážitků při práci s metaforou (sebezkušenost) a budou podporováni v hledání vlastních aplikací metodiky do své konzultační praxe.

Možnosti využití metody

Metoda práce s konceptem Cesty hrdiny je velmi vhodná při procházení či provázení klientů krizemi, změnami, přechody, hledáním řešení a vize. Všude tam, kde je žádána hlubší práce s příběhem klienta, nebo tam, kde klient hledá významnější změnu. Dále je velmi vhodná pro práci zaměřenou na podporu individuální i týmové tvořivosti, rozvoj či změnu firemní kultury, podporu motivace zaměstnanců. Vhodná je též jako způsob provázení klientů, řešících krizi seberealizace a/nebo životního paradigmatu, krizi středního věku či jiné obtíže, související s přechodem z jedné životní etapy do jiné. Velký potenciál nabízí též pro práci se staršími dětmi, adolescenty a problémovou mládeží.

Akreditace programu

Akreditace MŠMT 

Akreditace MPSV

Tématické zaměření programu

Přístup vychází z konceptu postaveném na monomýtu Hrdiny Josepha Campbella. „Terapeutická-koučovací“ báze výcviku těží z práce zakladatelů Asociace pro generativní (tvůrčí) změnu amerických psychologů Stephena Gilligana a Roberta D. Diltse.

Metafora Cesta hrdiny pochází z práce amerického religionisty a mytologa Josepha Campbella, který si všiml shody v příbězích hrdinů v mýtech, bájích a náboženstvích. Sestavil tzv. monomýtus, tj. univerzální koncept cesty hrdiny s charakteristickými etapami a dramatickou strukturou. Všiml si, že hrdina žije ve své „vesnici“, kterou musí opustit, aby splnil nějaký úkol či dosáhl nějakého cíle, a když se vydá na cestu mimo svůj známý svět, setkává se s překážkami, démony, ale i s průvodcem, pomocníky. Čelí hlavní výzvě, a když naplní svůj cíl, vrací se proměněn dobrodružstvím své cesty zpět do „vesnice“.

Cambellův monomýtus se stal ve světě fantastickou inspirací a metaforou. Poté, co vyšla jeho kniha „1000 tváří hrdiny“ s touto metaforou pracovalo mnoho slavných lidí v různých profesích. Např. Hvězdné války George Lucase jsou inspirovány a vytvářeny podle této metafory. Téměř 70 let po té je Cesta hrdiny stále výbornou inspirací. Psychoterapie a koučink metaforu Cesty hrdiny velmi vděčně využívá. Hrdinou je klient, protože vnímá svůj životní příběh jedinečný způsobem, aniž by musel být viděn veřejností. Například přechod do dospělosti, narození dítěte, rozvod, krize středního věku mohou být těmi místy, ve kterých člověk opouští svoji „vesnici“, aby se jako „jiný-proměněný“ vrátil do své komunity. Prožívá své výzvy, cíle, vítězství, prohry, radost i zklamání a velmi intenzivně prožívá své proměny. Jako pomáhající profesionálové jsme u toho, když se to děje, nebo když klient váhá, zda změny učinit a jak. Proto je tato metafora užitečná.

V našem kurzu budeme pracovat metodami využívajícími Generativní trans a metaforu Cesty hrdiny tak, jak ji nabízí ve své práci američtí psychoterapeuti Stephen Gilligan a Robert Dilts. Oba byli žáci strategického psychoterapeuta a hypnoterapeuta Miltona H. Ericksona, a tak je tento kurz velmi tvůrčí co do využívání metod a ctění individuálního přístupu. Zároveň vám chce přinést českou realitu práce s tímto konceptem, praxi uplatňovanou v českém kontextu již několik let v rámci poradenství, psychoterapie, koučinku a zážitkové pedagogiky. 

Cílová skupina

Program je určen pracovníkům pomáhajících profesí (psychoterapeuti, konzultanti a poradci, sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, pedagogičtí pracovníci, pracovníci z oblasti psychosociální rehabilitace, psychiatři a lékaři ostatních oborů, psychologové, též studenti těchto oborů).

Odborná garance

prim. MUDr. František Matuška

Lektor programu

Mgr. Štefan Schwarc

Lektor kurzu je strategický ericksoniánský psychoterapeut a pedagog.

Absolvoval týdenní výcvik Hero’s Journey s Bretem Stephensonem, americkým expertem na práci s kriminální mládeží a dětmi z gangů v Los Angeles. Dále absolvoval výcvikový kurz Hero’s Journey u Stephena Gilligana. Je členem Asociace pro generativní změnu. Je absolventem a v současné době již i výcvikovým lektorem komplexního psychoterapeutického výcviku HERMÉS SOLUTION TRAINING - výcviku ve strategické a systemické kooperační a komuniční psychoterapii a hypnoterapii, který probíhá pod odbornou garancí a vedením MUDr. Františka Matušky ve Vzdělávacím a tréninkovém institutu HERMÉS Group Praha.

Lektor sám pracuje s metaforou Cesty hrdiny ve své vlastní psychoterapeutické a poradenské praxi již od roku 2014. Vytvořil a školil několik mezinárodních kurzů, které učí možnostem využití metafory Cesty hrdiny pro práci s dětmi. Vede dvouletý psychoterapeutický a pedagogický výcvik s názvem Terapie zážitkem, v němž propojuje zážitkovou pedagogiku a psychoterapii a který je vystavěn právě na bázi metafory Cesty hrdiny.

Rozsah programu

Celkový rozsah výcviku/kurzu je 48 hodin.

Výcvik je rozdělen do 3 dvoudenních setkání, z nichž každé čítá 16 hodin vzdělávání, tréniku a sebezkušenosti.

Jednotlivá výcviková setkání probíhají v harmonogramu:

1. den: 10.00 – 17.30 h 

2. den: 9:00 - 16:30 h 

Místo konání

Vzdělávací a tréninkový institut HERMÉS Praha, Ctiradova 10, Praha 4 - Nusle

Počet účastníků

Optimální počet účastníků je 8 – 15 osob, max. pak 18 osob v jednom běhu kurzu. 

Přínos programu

Kurz je zaměřen zejména na poradenskou, psychoterapeutickou a koučovací praxi, nebo pedagogické využití. Účastníci budou v průběhu kurzu seznámeni s teorií metafory Cesty hrdiny, budou mít možnost pracovat se svými příběhy a zkušenostmi, s kazuistikami i v mnoha cvičeních. Nácviky a sebezkušenost bude zažívána v rolích pozorovatel, klient a pracovník. Cílem kurzu je též posílení schopnosti vytvářet vlastní techniky a aplikace metafory Cesty hrdiny, využitelné v kontextech praxí jednotlivých frekventantů.

Cena a způsob její úhrady

Cena za program je 10.000 Kč / osobu (1.670 Kč / 1 den výcviku). 

Kurzovné je možné hradit bankovním převodem na účet: 

2902101299/2010 Fio banka a.s., do poznámky uveďte HJ a vaše příjmení

 

Storno podmínky pro naše tematické kurzy

Vážení zájemci a účastníci našich kurzů,

víme, že někdy do záměru zúčastnit se vzdělávání, zasáhnou životní události, které nelze dopředu předpokládat a které Vám zabrání zúčastnit se našeho kurzu. Stejně tak se mohou nepředpokládané překážky vyskytnout i na naší straně a narušit tak možnost konání kurzu v předem stanoveném termínu. Snažíme se termíny našich kurzů vypisovat co nejčastěji, jak jen  můžeme, jejich konání či nekonání (odložení na pozdější termín) pak často závisí na počtu přihlášených účastníků. Pokud se nakonec účastníci nedostaví v původně plánovaném počtu, přesto platíme lektora i náklady spojené s prostorem, kde kurz probíhá, stejně jako administrativní úkony naší asistentky, která kurz organizačně připravuje. Z těchto důvodů jsme nuceni stanovit storno podmínky pro rušení účasti ze strany přihlášených účastníků - a samozřejmě i podmínky, které ošetřují možnost zrušení termínu kurzu z důvodů na naší - organiátorské - straně.

Věříme, že tyto transparentní podmínky pro konání i případné nekonnání kurzu či případnou Vaši neúčast na něm, přispějí k vytvoření oboustranně výhodné situace, za níž my budeme schopni naše kurzy pro Vás nadále připravovat, nabízet a pořádat a vy se jich budete moci ku své spokojenosti účastnit.

Děkujeme za pochopení.

Zrušení účasti na semináři ze strany účastníka

Pokud se přihlášený účastník na kurz nedostaví, uhrazené kurzovné se nevrací.

Pokud se účastník nemůže kurzu zúčastnit, může své místo podstoupit kolegovi či kolegyni – tuto změnu zaregistrujeme a náležitě zadministrujeme nejpozději při zahájení kurzu. Uhrazené kurzovné bude převedeno na náhradníka či náhradnici.
Pokud přihlášený účastník chce zrušit svoji účast na kurzu, je nutné, aby tak učinil písemně prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu: info@hermesgroup.cz. Poté bude kurzovné či jeho poměrná část vrácena dle následujících pravidel:

 Zrušení účasti

 Výše vrácené částky kurzovného

 22 a více dní před dnem zahájení kurzu

 100 %

 8 - 21 dní před dnem zahájení kurzu

 50 %

 7 a méně dní před dnem zahájení kurzu

 0 %

Rozhodující je den odeslání emailu o zrušení účasti.

Administrativní poplatek za úkony spojené se zrušením účasti ze strany přihlášeného zájemce či jeho organizace činí 150 Kč. O tuto částku bude vždy sníženo vracené kurzovné (či jeho poměrná část).

Dojde-li ke zrušení kurzu ze strany organizátora kurzu. (nemoc lektora či jiné vážné důvody):

a) přihlášený zájemce může navštívit kurz jakmile bude pořádán v náhradním termínu nebo
b) kurzovné bude v plné výši vráceno bankovním převodem na účet, z kterého bylo původně uhrazeno nebo
c) platbu je možné využít jako úhradu jiného volného kurzu dle dohody s účastníkem (a jeho vysílající organizací).

Případné další dotazy k samotnému obsahu kurzu/výcviku zodpoví lektor kurzu Mgr. Štefan Schwarc na tel.: 607 652 862.

Je vypsán nový termín kurzu:

Momentálně neplánujeme žádný termín.