Úvodní strana / VZDĚLÁVÁNÍ / Výcviky, kurzy, semináře / Komplexní výcvikové programy / HERMÉS SOLUTIONS TRAINING 2022B

SLUžBY

HERMÉS SOLUTIONS TRAINING 2022B

Komplexní pětiletý psychoterapeutický výcvik

STRATEGICKÁ A SYSTEMICKÁ KOOPERAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ PSYCHOTERAPIE A HYPNOTERAPIE 

OD MILTONA H. ERICKSONA K SYSTEMICKÝM NA ŘEŠENÍ A KOOPERACI ZAMĚŘENÝM PŘÍSTUPŮM

Akreditace programu

Komplexní pětiletý psychoterapeutický výcvik je certifikován Českou asociací pro psychoterapii (ČAP).

Bude se též ucházet o schválení ČPS ČLS JEP jako součást přípravy pro výkon psychoterapie ve zdravotnictví.

Výcvikový program zahrnuje 200 hodin teorie, 450 hodin tréninku metod a sebezkušenosti, 139 hodin supervize ve skupině a min. 11 hodin individuální supervize, v souhrnu tedy 800 výcvikových hodin.


Tématické zaměření programu

Výcvikový program je komplexní odbornou školou


Cílová skupina

Program je určen všem zájemcům o vzdělání a trénink ve strategické a systemické kooperační a komunikační hypnotické a nehypnotické psychoterapii z řad pomáhajících profesionálů či jiných profesionálů, kteří pracují s lidskými zdroji, ale též studentům, připravujícím se na pomáhající profesi (studenti medicíny, psychologie, sociální práce, pedagogiky aj.).

Do výcvikového programu však budou přednostně přijímáni zájemci s ukončeným vysokoškolským vzděláním souvisejícím s psychoterapeutickou profesí, dále ti, kteří již s klienty pracují.

Výhodou (nikoli podmínkou) je znalost anglického nebo jiného cizího jazyka, umožňující zpracovávat zdroje v těchto jazycích dostupné.

Minimální věk uchazeče o účast ve výcvikovém programu je stanoven na 23 let.


Odborná garance

MUDr. František MATUŠKA je absolventem výcviku v ericksonovském přístupu (Institut Miltona H. Ericksona v Brně, PhDr. Juraj Barbarič, 1996-1999), rozvíjí teoretické základy tohoto přístupu i psychoterapeutickou a hypnoterapeutickou praxi vedenou v rámci soukromé Psychoterapeutické kliniky HERMÉS Group v Praze, jejímž je zakladatelem.

Působil řadu let jako lektor (a nadále pracuje jako supervizor) výcviku v systemickém přístupu Umění terapie (ISZ-MC Praha a G-I Praha). Systemický přístup k psychoterapii, koučování a supervizi představuje vedle strategických přístupů druhý klíčový zdroj jeho klinické praxe i vzdělávacích aktivit. 

Byl spoluzakladatelem Institutu pro koučování a supervizi a vedl pod jeho hlavičkou výcvik Systemická supervize a koučování (I-KOS Praha). I nadále realizuje tento komplexní výcvikový program pro supervizory a kouče z oblasti pomáhajících profesí, t. č. pod záštitou Vzdělávacího a tréninkového institutu HERMÉS Praha, kde organizuje, lektoruje a superviduje řadu dalších vzdělávacích a tréninkových programů určených pomáhajícím profesionálům.

Kromě výše uvedeného ericksonovského výcviku absolvoval sebezkušenostní trénink a teoretické i supervizní vzdělávání ve skupinové psychoanalytické psychoterapii (ČSPAP Praha, PhDr. Michael Šebek, PhDr. Luděk Vrba a PhDr. Marie Hošková, 1993-1998), výcvik v systemické terapii (ISZ Praha, PhDr.Vratislav Strnad a Mgr. Zdeněk Macek, 1998-1999), výcvik v systemické supervizi a koučování (ISZ Praha, PhDr.Vratislav Strnad, 2001-2002) a řadu dalších kurzů, workshopů a seminářů (čeští lektoři: PhDr. Jiří Zíka, PhDr. Marie Pečená, PhDr. Hana Junová, PhDr. Hana Vyhnálková aj., zahraniční lektoři: Ernst Salamon, Imelda McCarthy, Harlene Anderson, Ferdinand Wolf, Steve de Shazer, Insoo Kim Berg, Scott D. Miller aj.)


Lektor programu

Hlavní lektor výcviku a vedoucí lektroského týmu

Juniorští lektoři výcviku

Hostující (externí) lektoři a supervizoři výcviku

Tak, jako tomu bylo i v předchozích výcvikových bězích výcviku, máme i do budoucna dojednanou lektorskou spolupráci hostů z řad našich odborníků na komunikační strategické a systemické přístupy v psychoterapii, např.:

 

Interní supervizor výcviku - metodická supervize práce a praxe frekventantů

  • MUDr. František Matuška 
Externí supervizoři - individuální supervize frekventantů

Poznámky k seznamům supervizorů

Seznam externích supervizorů zahrnuje odkazy na odbornou komunitou uznávané veřejné seznamy supervizorů s tím, že frekventanti dostávají doporučení vybrat si, dojednat a kontraktovat svého supervizora s ohledem na jeho zaměření (preferovaný přístup), ale též s ohledem na praktickou dostupnost dle místa působení frekventanta.Časový harmonogramTermíny setkání pro 1. ročník:

1. setkání: 3 - 5. listopadu 2022

2. setkání: 15. - 17. prosince 2022

 termíny pro rok 2023 budou upřesněnyHarmonogram jednotlivých výcvikových setkání

Dvoudenní výcvikové setkání zahrnuje 20 výukových hodin vzdělávání a tréninku

1. den: 10.00 – 17.30 h (hodinová polední pauza)

2. den: 9:00 - 16:30 h (hodinová polední pauza)

Třídenní výcvikové setkání zahrnuje 25 výukových hodin vzdělávání a tréninku

1. den: 10.00 – 17.30 h (hodinová pauza na oběd)

2. den: 9:00 - 17:30 h (hodinová pauza na oběd)

3. den: 9.00 - 15.30 h (hodinová pauza na oběd)

Letní výcviková konference zahrnuje 30 výukových hodin vzdělávání a tréninku realizovaných ve třech dnech.


 

Místo konání

Dvoudenní výcviková setkání probíhají v Praze na Psychoterapeutické klinice HERMÉS Group.

Třídenní výcviková setkání buď tamtéž nebo mimo Prahu, v některém z českých - dopravně a finančně dostupných - penzionů.

Letní výcvikové konference probíhají též v mimopražských lokalitách (v posledních letech např. v hotelu Mánes ve Svratce či na Váňově statku u Pelhřimova).


 

Počet účastníků

Výcvikový program je dimenzován na práci 12 - 15 účastníků, max. počet účastníků v jednom výcvikovém běhu je 18 osob.


Přínos programu

Cílem programu je poskytnout účastníkům výcviku ucelené vzdělání a trénink ve strategické a systemické kooperační a komunikační psychoterapii a hypnoterapii vycházející z práce Miltona H. Ericksona a jeho spolupracovníků a pokračovatelů a postmoderních systemických konstruktivistických přístupů k člověku, jeho trápení i možnostem řešení/terapie.

Základy obecné psychoterapie jsou tedy ve výcviku dále rozvíjeny teorií, metodikou strategických a systemických přístupů a tréninkem v hypnotických i nehypnotických komunikačních dovednostech. Výcvik rozšiřuje zkušenosti a dovednosti terapeutické komunikace, učí frekventanty kooperativním postupům, vč. práce s transovými stavy a aktivací zdrojů a možností člověka. 


 

Požadavky na účastníky

Přijímací řízení

Zájemci zasílají na uveřejněný kontakt svůj profesní životopis (curriculum vitae) a motivační dopis, zahrnující konkrétní představu zájemce o osobních možnostech, plánech a cílech souvisejících s absolvováním vzdělávacího programu. Po osobním rozhovoru vedoucí lektor a odborný garant výcviku vyhodnotí vhodnost uchazeče a rozhodne o přijetí (vedle výše vyjmenovaných předpokladů záleží i na osobnostních a motivačních kvalitách uchazečů). V případě nejasností má uchazeč možnost absolvovat doplňkový pohovor s druhým z lektorů výcviku.

O výsledku přijímacího řízení je uchazeč zpraven telefonicky či písemně (dopis či e-mail) do čtrnácti dnů od uzavření přijímacího řízení, přijatí zájemci jsou následně pozváni na první výcvikové setkání.

Presence a řešení případné absence 

Pro úspěšné ukončení výcviku je povinná alespoň 80% účast na výcvikových seminářích a výcvikových soustředěních (v souhrnu) během každého ročníku výcviku. Případnou absenci ve výcviku (v rozsahu max. 20% celkové dotace výcviku) si účastník doplní vždy v mezidobí před dalším výcvikovým setkáním zkrácenou formou placeného individuálního doučování lektorem (1.500 Kč/hodinu).

Na všech seminářích a soustředěních je požadován aktivní přístup: aktivní účast v teoretických diskusích, plnění svěřených ko-lektorských úloh (presentace referátů či vedení tematických workshopů), spolupráce při tréninku a rozvoji sebezkušenosti i při skupinových supervizích, aktivní práce v mezidobích (studium doporučené literatury a studijních textů, plnění zadaných úkolů na mezidobí, praktikování, které je zdrojem kasuistických příspěvků, které jsou zpracovávány buď ve výukové či v supervizní části výcviku).

Kolokviální hodnocení v polovině výcviku

Cílem kolokviálního hodnocení je poskytnout účastníkům zhruba v polovině výcviku zpětnou vazbu k jejich dosavadní práci ve výcviku, zhodnotit dosavadní studium a dát případná doporučení, jak tvůrčím způsobem ve studiu pokračovat. Toto hodnocení provádí vedoucí lektor ve spolupráci s ostatními lektory výcviku formou individuálního pohovoru s frekventantem přibližně v polovině kurzu. Na základě hodnocení se lektorský tým rozhodne, zda účastníkovi umožní pokračovat ve výcvikovém programu bez zvláštních podmínek a doporučení či zda mu bude další účast podmíněna doplněním nedostatků či zda bude studium přerušeno či ukončeno pro závažné nedostatky.

Presentace a obhajoba závěrečné práce

V rámci závěrečného výcvikového setkání po splnění všech výcvikových povinností (dostatečná účast na výcvikových setkáních, zpracované průběžné úkoly plynoucí z výcvikového programu, dostatečná zdokumentovaná praxe) předkládá zájemce o řádné ukončení výcvikového programu k závěrečné obhajobě vypracovanou komentovanou případovou studii (komentovanou kasuistiku) dokládající jeho vlastní během výcviku realizovanou a supervidovanou psychoterapeutickou práci (požadavky na vypracování závěrečné práce budou v rámci výcviku opakovaně zveřejněny a projednávány).

K závěrečné presentaci a obhajobě komentované kasuistiky se může účastník přihlásit též později, nejpozději však do dvou let po ukončení výcviku.

Závěrečné hodnocení vedoucím lektorem a lektorským týmem vychází jak z předložené závěrečné práce, tak též z průběžných hodnocení kvality práce frekventanta. Hodnocení zahrnuje teoretický rozhled i praktické dovednosti účastníka. Na základě závěrečného hodnocení posoudí školitelé vhodnost udělení potvrzení (certifikát) o plném absolvování výcvikového programu a v případě směrování účastníka do oblasti zdravotnictví i doporučení ke zkoušce z funkční specializace v systematické psychoterapii.

Kriteria pro hodnocení práce účastníka

Naplnění formálních kriterií pro absolvování výcviku

Naplnění kvalitativních kriterií pro absolvování výcviku


Cena a způsob její úhrady

Orientační celková cena celého výcviku činí 168.000 Kč za 789 hodin. Výsledná cena bude závislá od průběžně se měnící míry inflace, která může vést k přiměřeným cenových změnám v jednotlivých letech výcviku.

Roční platba účastníka určená k úhradě práce lektora a supervizora výcviku, hostujících lektorů a organizačních a provozních nákladů s výcvikem spojených činí pro 1. ročník 42.000 Kč / 200 výukových hodin. Tato platba je splatná po podpisu smlouvy o výcviku nejpozději do zahájení 1. výcvikového setkání, a to jednorázově nebo ve dvou splátkách během roku (v termínech dle smluvního ujednání).

V uvedené celkové ceně není započtena platba za 11 hodin individuálních supervizních konzultací, které si každý z účastníků dojednává přímo s konkrétními, pro výcvik nominovanými, supervizory. Orientační cenové rozmezí 1 hodiny individuální supervize je 800 – 1.200 Kč.

Náklady na pobyt během výcvikových setkáních a výcvikových soustředěních taktéž nejsou zahrnuty v ceně výcviku a jsou hrazeny účastníkem nad rámec této ceny.


 

Je vypsán nový termín kurzu:

3. - 5. 11. 2022

Adresa: V&T Institut HERMÉS Praha, Ctiradova 10, Praha 4 - Nusle
42.000Kč/1 ročník
Přihlásit na termín